Etikos kodeksas

Preambulė

Etikos Kodeksą sudaro dvi viena su kita susiję ir neatskiriamos dalys: Etikos Kodeksas ir etikos konfliktų sprendimo Reglamentas.
Šis Etikos Kodeksas atspindi bendrąsias žmogiškąsias vertybes, svarbiausius psichoterapijos principus, bei įsipareigojimus profesijai ir visuomenei. Jis apibrėžia bendrąsias profesinio elgesio nuostatas, kurios taikytinos visose profesinės veiklos sferose.
Etikos Kodekso principai taikomi visiems AIPPAA nariams (tikriesiems ir nariams- kandidatams).
Reglamentas nustato etikos konfliktų sprendimo tvarką.

Dokumento sąvokos

AIPPAA analitiku, psichoterapeutu ir mokančiuoju analitikušiame dokumente vadinami asmenys, teikiantys psichoterapinę pagalbą, mokomąją psichoterapiją ar analizę.
Supervizoriumi šiame dokumente vadinami asmenys, teikiantys asmenines bei grupines profesinės priežiūros konsultacijas – supervizijas.
Dėstytoju šiame dokumente vadinamas AIPPAA narys, dėstantis IP psichoterapijos ir analizės programoje, teorinius ir praktinius kursus.
Pacientu šiame dokumente vadinami asmenys, gaunantys psichoterapinę pagalbą arba lankantys mokomąją analizę ar psichoterapiją.
Klausytoju šiame dokumente vadinamas asmuo, dalyvaujantis IP psichoterapijos ir analizės programos mokymuose ir sudaręs su IP institutu mokslų sutartį.

I dalis   ETIKOS KODEKSAS

1 Etikos principai
1.1 AIPPAA analitikas ar psichoterapeutas gerbia žmogiškumą, kiekvieno žmogaus vertę ir orumą. Šiuo principu remiasi bei taiko jį savo darbe.
1.2 Pripažįsta ir gerbia žmonių individualų, kultūrinį, religinį, biologinį, socialinį ekonominį skirtingumą ir nediskriminuoja.
1.3 Gerbia paciento privatumą ir nevaržo jo teisių. Saugo gautos informacijos bei dokumentų konfidencialumą.
1.4 Teikdamas paslaugas  technologijų pagalba ar socialiniais tinklais psichoterapeutas turi užtikrinti, kad naudojamos programos yra saugios. Turi nurodyti klientui rizikas, kurias sukuria konsultavimas ar terapija internetu, naudojant technologijas ar socialinius tinklus.

2 Etinė atsakomybė
2.1 Santykiai su pacientais
2.1.1 AIPPAA psichoterapijoje ir analizėje santykiai su pacientais grindžiami abipusiai priimtinu ir lygiateisiu susitarimu.
2.1.2 Susitarimas su pacientu yra laisvanoriškas ir pacientas bet kuriuo metu gali nutraukti santykį ar ieškoti kitų galimybių.
2.1.3 AIPPPAA psichoterapeutai yra atsakingi už terapinės aplinkos ir ribų išlaikymą.
2.1.4 AIPPAA psichoterapeutai atsižvelgia į socialinę pacientų situaciją ir jų ryšių su aplinkiniais pobūdį.
2.1.5 Psichoterapeutas neturėtų klaidinti pacientų ar jų šeimos narių, dalyvauti manipuliacijų, apgavystės ar prievartos veikloje.
2.1.6 Jei dėl kokios tai priežasties (išvykimo, ligos ar kt. svarbios priežasties) psichoterapeutas negali tęsti terapinio santykio su pacientu, jis stengiasi organizuoti pagalbos pacientui tęstinumą, informuodamas pacientą apie visas įmanomas tolesnės pagalbos galimybes ir pats tarpininkauja šiame procese.
2.1.7 Jeigu su pacientu susiduriama ne terapinėje situacijoje, AIPPAA psichoterapeutas teikia pirmumą terapiniamsantykiui ir etikos principams.
2.1.8 Interesų konflikto situacijoje psichoterapija nepradedama, o psichoterapijos procese iškilę interesų konfliktai sprendžiami neatidėliojant, prireikus – ir supervizijų pagalba.
2.1.9 AIPPAA psichoterapeutai – mokymo programų klausytojai yra skatinami savo esamus bei būsimus pacientus informuoti apie savo, kaip mokymosi programos dalyvio, kuriam būtina profesinė priežiūra (supervizija), statusą.
2.2 Išnaudojimas
2.2.1 AIPPAA psichoterapeutai neturi teisės išnaudoti savo pacientų emociškai, finansiškai, seksualiai.
2.2.2 Etiškai priimtinas tik piniginis atlyginimas už darbą. Dovanos negali būti priimamos kaip atlyginimo dalis.
2.2.3 Yra neetiška naudotis pranašumu terapiniame santykyje, įskaitant agresyvų elgesį su pacientu ar dėkingumo skatinimą.
2.2.4 Pasibaigus profesiniam bendravimui su pacientu,  AIPPAA psichoterapeutas 2 metus privalo  laikytis profesinio bendravimo ribų neperžengimo principų. Jei susiduria su aplinkybėmis, dėl kurių iškyla grėsmė peržengti profesinio bendravimo su buvusiu pacientu ribas, jis privalo apsvarstyti tokio peržengimo galimą žalą ir naudą buvusiam klientui ir imtis reikiamų veiksmų, kurie geriausiai užtikrintų paciento psichologinę gerovę.
2.3 Konfidencialumas
2.3.1 AIPPAA  psichoterapeutai rūpestingai saugo bet kokią asmeninę informaciją apie pacientus. Tai taikoma visai verbalinei, rašytinei, audio ar kompiuterinei medžiagai, patikėtai terapinėje situacijoje ar supervizijoje, supervizijų ar intervizijų grupėse. Visi įrašai, rašytinėje ar kitoje formoje, turi būti taip pat patikimai saugomi.
2.3.2 Bendraujant su pacientu technologijų ar socialinių tinklų pagalba, būtina patvirtinti kliento tapatybę, naudojant kodinius žodžius ar kitus būdus.
2.3.3 Psichoterapeutas neteikia jokios informacijos paciento šeimos nariams ar artimiesiems, išskyrus atvejus, numatytus 2.3.6.
2.3.4 Pacientai be jų sutikimo neturi būti stebimi kitų asmenų, daromi vaizdo ar garso įrašai. Jokia audio ar video medžiaga be paciento sutikimo negali būti perduota tretiems asmenims ir panaudota psichoterapeuto ar bet kurios trečiosios šalies pelnui ar naudai.
2.3.5 Konfidencialumo principas pristatant atvejus mokymosi ar švietimo tikslais:
2.3.5.1 Mokymo procese, supervizijose bei intervizijose pristatomi darbo su pacientais atvejai turi būti maksimaliai apsaugoti, laikantis ypatingo diskretiškumo ir konfidencialumo;
2.3.5.2 Atsakomybė už informacijos apie pacientą saugojimą, pirmiausiai tenka darbo su pacientu atvejį pristatančiam psichoterapeutui.
2.3.5.3 Esant atvejo atpažinimo galimybei, darbo su pacientu atvejis nepristatomas.
2.3.5.4 Rengdamas viešus pranešimus ar publikacijas apie atvejį, autorius turi gauti paciento sutikimą raštu (gali būti užfiksuotas sutikimas ir technologijų susirašinėjime).
2.3.6 Kai psichoterapeutas turi realų pagrindą manyti, jog pacientas gali būti pavojingas sau ar kitiems, konfidencialumo principas gali būti sulaužytas, apie tokį savo ketinimą informavus pacientą.
2.3.7 Bet kokio konfidencialumo sulaužymo atveju turi būti pateikiama tik būtina informacija ir tik tiems asmenims, kurie rūpinasi pagalba pacientui.
2.3.8 Duomenų pateikimas valdžios organams, turintiems įstatymų nustatytus įgaliojimus, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu. Pagal galiojančius įstatymus  psichoterapeutas turi suteikti informaciją prokuratūros ir teismo darbuotojui. Apie informacijos pateikimą valdžios organams privaloma pranešti pacientui.
2.3.9 Konfidencialumo principo laikomasi ir po paciento mirties.
2.4 Kontraktas
2.4.1 Kontraktas su pacientu turi būti realistiškas ir aiškus, pagrįstas paciento problemų psichodinaminiu supratimu.
2.4.2 Aptariant kontraktą, numatoma psichoanalitinio proceso tvarka (trukmė, vieta, dažnumas, atsiskaitymo būdai, atostogos, neatvykimo atvejai ir kitos aplinkybės).
2.4.3 Informaciją apie mokėjimą psichoterapeutas turi aiškiai išsakyti, o pacientas su juo sutikti prieš psichoterapinio proceso pradžią ar, kainos keitimo atveju, prieš jos įsigaliojimą. Tarp psichoterapeuto ir jo paciento neturi vykti jokių verslo sandėrių.
2.4.4 Numatomi kontrakto pakeitimai aptariami iš anksto.
2.4.5 Bet kokia terapeuto pateikiama žodinė ar rašytinė informacija apie save turi tiksliai atspindėti teikiamą paslaugą, turimą išsilavinimą bei kvalifikaciją.
2.5 Atsakomybė sau kaip psichoterapeutui
2.5.1 Psichoterapeutas yra atsakingas už savo profesinių sugebėjimų palaikymą, ir už asmeninio funkcionavimo įvertinimą.
2.5.2 Jei dėl asmeninių ar emocinių sunkumų, ligos ar kitų priežasčių psichoterapeuto gebėjimas dirbti yra ribotas, jis privalo apsvarstyti ar netikslinga laikinai nutraukti savo praktiką.
2.5.3 Susidūrus su situacija, išeinančia už psichoterapeuto kompetencijos ribų, psichoterapeutas siekia profesinės pagalbossupervizijų arba svarsto pacientų persiuntimo kitiems profesionalams galimybę.
2.6 Atsakomybė pieš mokymo programų klausytojus
2.6.1 AIPPAA nariai – IPI dėstytojai, supervizoriai ir mokytojai-analitikai gerbia IP mokymo programų dalyvių norą mokytis IP psichoterapijos ir analizės, bei supratingai toleruoja jų ribotas žinias.
2.6.2 AIPPAA nariai dėstytojai su IP psichoterapijos ir analizės mokymo programos klausytojais palaiko  profesinį santykį.
2.6.3 Mokymo programų klausytojų įvertinimai ir kita su jų mokymusi ir supervizijomis susijusi informacija privalo būti konfidenciali ir pateikiama tik instituto administracijai pagrįstai prašant.
2.6.4 Informacija apie klausytojo mokomąją analizę institutui neteikiama (įskaitant instituto dėstytojus,  supervizorius ir administraciją).
2.6.5 IP programų klausytojų psichoterapijos atvejai nepristatomi moksliniuose pranešimuose, mokymo procese, grupinėse supervizijose bei intervizijose.
2.6.6 AIPPAA dėstytojai, supervizoriai ir mokytojai-analitikai  savo praktikoje patys siekia aukštų etinių standartų  ir suteikia būsimiems kolegoms visas žinias apie profesinę etiką.
2.7 Atsakomybė prieš kolegas
2.7.1 Tarpusavio santykius AIPPAA psichoterapeutai grindžia  atviru viešu pasitikėjimu.
2.7.2 AIPPAA psichoterapeutai siekia  nepakenkti bei nenuvertinti kitų kolegų autoriteto ar darbo stiliaus, pasiektų rezultatų.
2.7.3 Bet kuris AIPPAA psichoterapeutas, kuris pastebi kolegos asmeninius sunkumus, galinčius pakenkti jo profesinei veiklai, turėtų aktyviai padrąsinti pastarąjį ieškoti  priemonių tai išspręsti, o situacijai nesikeičiant, konfidencialiai  pranešti apie  tai AIPPAA Etikos Komitetui.
2.7.4 AIPPAA psichoterapeutai dalyvaudami asociacijos valdyme, sprendimų priėmime ar atstovaudami AIPPAA viešoje erdvėje, laikosi  Etikos Principų.
2.8 Socialinė atsakomybė
2.8.1 AIPPAA psichoterapeutai dirba LR įstatymų numatytose ribose.
2.8.2 AIPPAA psichoterapeutai imasi tinkamų žingsnių,  kad susipažintų su esamu metu galiojančiais  LR   įstatymais.
2.9 Santykiai su nepilnamečiais pacientais ir jų tėvais (globėjais)
2.9.1 Galutinis sprendimas apie psichoterapinio proceso pradžią, pabaigą ar nutraukimą visada priklauso nuo nepilnamečio paciento tėvų (globėjų), jei kitaip nėra nusprendęs LR teismas (dėl paauglio pripažinimo savarankišku).
2.9.2 Psichoterapeutas apie psichoterapijos naudą ir galimus sunkumus aptaria tiek su pačiu nepilnamečiu  pacientu, tiek su nepilnamečių  pacientų tėvais (globėjais), su kuriais suderina psichoterapinio kontrakto sąlygas, numatančias ir tai, kaip dažnai tėvai galės būti informuojami ar kviečiami aptarti paciento psichoterapinio darbo eigos.
2.9.3 AIPPAA psichoterapeutai siekia išvengti įsitraukimo į šeimynines manipuliacijas, o apie iškilusią tokių santykių grėsmę siekia atvirai aptarti su pacientu bei jo tėvais (globėjais).
2.9.4 Psichoterapeutas suvokia savo įtaką nepilnamečiui, tad vengia jo akivaizdoje žeminti ar kitaip nepalankiai atsiliepti apie jo šeimos narius (globėjus).

3 Kompetencija
3.1 AIPPAA psichoterapeutai paiso profesinės kompetencijos ribų, įpareigojančių dirbti pirmiausia patirties, gautos   IP analitinės psichoterapijos mokymosi bei su tuo susijusios praktikos, ribose.
3.2 Siekdami profesinės kompetencijos gerinimo,  psichoterapeutai stengiasi tobulinti savo teorines žinias dalyvaudami seminaruose ar mokymo programose. Psichoterapijos procese kylančius sunkumus siekia išsiaiškinti supervizijų pagalba.
3.3 IP psichoterapeutai pripažįsta, kad psichoterapinio darbo eigoje gali kilti etikos dilemos. Šias dilemas pripažinti bei rasti joms tinkamą sprendimą yra psichoterapeuto kompetencija bei atsakomybė.
3.4 Iškilus būtinybei, AIPPAA psichoterapeutas apie Etikos Kodekso reikalavimus informuoja visus su tuo susijusius asmenis.
3.5 Ieškant geriausio sprendimo, psichoterapeutas gali kreiptis į AIPPAA Etikos komisiją su prašymu  padėti išspręsti ar pakomentuoti susidariusią (gręsiančią) etinės dilemos situaciją.
4 Sąžiningumas
4.1 Psichoterapijos procese psichoterapeutas siekia paisyti visų pirma savo  paciento interesų.
4.2 AIPPAA psichoterapeutai savo profesinėje veikloje vadovaujasi atvirumo,  garbingos diskusijos ir teisingos informacijos suteikimo principais.
4.3 AIPPAA psichoterapeutai siekia bet kurioje profesinėje situacijoje likti ištikimais profesinei etikai.

AIPPAA ETIKOS KONFLIKTŲ SPRENDIMO REGLAMENTAS

Bendrosios nuostatos

1. Šiame reglamente nustatoma AIPPAA Etikos  komisijos darbo tvarka.
2. Etikos komisija atlieka  AIPPAA Etikos kodekso priežiūrą.
3. Komisija  savo veikloje vadovaujasi Kodekso nuostatomis, įstatymais ir kitais teisės aktais.
4. Etikos komisijos darbo reglamentas parengtas remiantis AIPPAA etikos kodekso nuostatomis.

Etikos komisijos funkcijos

5. Etikos komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Kodeksą,   inicijuoja jo papildymus bei pataisas, teikia svarstyti bei tvirtinti AIPPAA tarybai.

6. Komisija  priima ir svarsto skundus, pranešimus ar informaciją apie galimus etikos pažeidimus.

Etikos komisijos sudarymas ir darbo organizavimas

7. Etikos komisija sudaroma iš Etikos komisijos pirmininko ir 2 narių. Komisijos nariai renkami AIPPAA suvažiavime. Etikos  komisijos kadencijų skaičius neribojamas.
8. Etikos komisija veikia pagal Etikos kodeksą ir savo Reglamentą.
9. Komisijos posėdžiai šaukiami gavus pranešimą,  informaciją ar skundą  apie galimus AIPPAA narių ar kandidatų  etikos  pažeidimus arba siekiant inicijuoti  kodekso  papildymus ar pataisas.
10. Komisijos  posėdžius  šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jei gautas pranešimas, skundas  ar informacija, susijusi su Komisijos  pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi iš likusių komisijos narių.
11. Jei  gautas pranešimas apie bet kurį Etikos komisijos narį, tuomet jo narystė suspenduojama iki skundo išnagrinėjimo.Tuo laikotarpiu deleguojamas į Etikos komisiją  nesusijęs su ieškovu ir atsakovu AIPPAA tarybos narys.
12. Į Etikos komisijos posėdžius galima kviesti ekspertus.
13. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų pateikiami raštu Komisijos pirmininkui. Priimami svarstyti tik motyvuoti pranešimai. Anoniminiai pranešimai nenagrinėjami. Apskųsti gali klientai ar jų įgalioti asmenys bei AIPPAA nariai, jei jų manymu, kolegos veiksmai pakenkė jo darbo rezultatams ar profesinei reputacijai.
Etikos komiteto nariai neturi būti susiję su ieškovu ar atsakovu giminystės, profesinių ir materialinių interesų saitais. Jei etikos komitete trūksta nesusijusių žmonių, AIPPAA taryba nusprendžia papildyti komisiją kitais AIPPAA nariais.
14. Pagrindas pradėti nagrinėjimą dėl galimo etikos pažeidimo:
14.1. asmens (pareiškėjo) rašytinis pranešimas su nurodytais faktais ir juos pagrindžiančiais dokumentais;
Pranešime (ar skunde) nurodoma: besiskundžiančiojo (ieškovo)  vardas, pavardė;  asmuo prieš kurį nukreiptas skundas; trumpas skundo aprašymas; ko ieškovas tikisi iš skundo nagrinėjimo.
14.2. kai Etikos komisijai  tampa žinoma informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą.
15. Priimti ar nepriimti skundą, reaguoti ar nereaguoti į  pateiktą informaciją nusprendžia Etikos komisija balsų dauguma.
Apie skundo priėmimą  ar nepriėmimą informuojamas pareiškėjas bei atsakovas. Jei skundas nagrinėti nepriimamas, pateikiami skundo nepriėmimo argumentai.
16. Skundą priėmus, Etikos komisijos pirmininkas, susitikęs su abiem pusėmis ir jas išklausęs, pirmiausia mėgina abi puses sutaikyti. Ieškovui nesutikus atsiimti skundo, jis nagrinėjamas Etikos komisijoje.
Net ir ieškovui skundą atsiėmus, jei yra akivaizdus Etikos kodekso pažeidimas, atvejis gali būti nagrinėjamas Etikos komisijoje.
17. Komisija išnagrinėja gautą pranešimą ar informaciją, priima sprendimą ir raštu (pasirašytu Komisijos pirmininko) atsako pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo dienos. Etikos komisija pranešimo ar informacijos išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu sprendimu.
16. AIPPAA narys ar kandidatas, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, yra informuojamas apie pranešimo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 7 darbo dienas nuo informavimo dienos.
17. Komisija turi teisę priimti sprendimą, jei AIPPAA narys ar kandidatas, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, atsisako pateikti ar nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką.
18. AIPPAA narys ar kandidatas, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pranešimas ar informacija.
19. Etikos komisijos spendime siekiama pirmiausia atsakyti į klausimą, ar  besiskundžiantis  teisus.
20. Komisijos nariai turi laikytis konfidencialumo ir neatskleisti ir neskleisti tiriamos medžiagos ir /ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas; užtikrinti pranešėjo konfidencialumą.
21. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
22. Savo sprendimą dėl skundo Etikos komisija raštu pateikia abiems pusėms ir AIPPAA tarybai. Tuo remiantis AIPPAA taryba patvirtina  sprendimą.
23. Etikos komisija, išnagrinėjusi pranešimą ar informaciją ir nustačiusi etikos pažeidimą, atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą, gali siūlyti taikyti tokias poveikio priemones:
23.1. AIPPAA tarybos įspėjimas dėl neprofesionalaus elgesio;
23.2. AIPPAA tarybos papeikimas dėl neprofesionalaus elgesio;
23.3. Privalomos supervizijos paskyrimas;
23.4.Privalomos asmeninės terapijos paskyrimas;
23.5. Privalomo mokymosi paskyrimas;
23.6. AIPPAA narystės sustabdymas/suspendavimas;
23.7. Pašalinimas iš AIPPAA narių ar kandidatų.
24. AIPPAA taryba nustato terminą, per kurį turi būti įvykdomos sankcijos.
25. AIPPAA Etikos komisija prižiūri procesą ir praneša AIPPAA tarybai apie sankcijų  įvykdymą.
26. Skundo ar pranešimo svarstymo  dokumentai saugomi 5  metus.

Baigiamosios nuostatos 

1. Pareiškimai, paaiškinimai ir kiti dokumentai yra pateikiami elektroniniu paštu, registruotu laišku arba įteikiami Komisijos pirmininkui. Būtinas pareiškėjo ir su juo susijusios informacijos konfidencialumo užtikrinimas.
2. Asmuo, pateikęs skundą ir asmuo , prieš kurį pateikiamas skundas gali apeliuoti/apskųsti Etikos komisijos sprendimą.
2.1 Apeliacijos pateikėjas privalo pateikti aiškius ir įtikinamus argumentus,  jog sprendimas dėl skundo neatitinka situacijos ar nebuvo tinkamai laikomasi skundo sprendimo procedūros;
2.2 Etikos komisija tuomet rekomenduoja AIPPAA tarybai sudaryti Apeliacijos komisiją iš trijų  asmenų: Apeliacijos koordinatorius (nepriklausomas tikrasis AIPPAA narys), Etikos komiteto narys ir Pirmininkas(nepriklausomas asmuo, pageidautina turintis teisinės patirties).
3. AIPPAA kodeksas ir Etikos komisijos darbo reglamentas skelbiamas viešai- AIPPAA interneto puslapyje.