Etikos konfliktų sprendimo reglamentas

Bendrosios nuostatos

1. Šiame reglamente nustatoma AIPPAA Etikos  komisijos darbo tvarka.
2. Etikos komisija atlieka  AIPPAA Etikos kodekso priežiūrą.
3. Komisija  savo veikloje vadovaujasi Kodekso nuostatomis, įstatymais ir kitais teisės aktais.
4. Etikos komisijos darbo reglamentas parengtas remiantis AIPPAA etikos kodekso nuostatomis.

Etikos komisijos funkcijos

5. Etikos komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Kodeksą,   inicijuoja jo papildymus bei pataisas, teikia svarstyti bei tvirtinti AIPPAA tarybai.

6. Komisija  priima ir svarsto skundus, pranešimus ar informaciją apie galimus etikos pažeidimus.

Etikos komisijos sudarymas ir darbo organizavimas

7. Etikos komisija sudaroma iš Etikos komisijos pirmininko ir 2 narių. Komisijos nariai renkami AIPPAA suvažiavime. Etikos  komisijos kadencijų skaičius neribojamas.
8. Etikos komisija veikia pagal Etikos kodeksą ir savo Reglamentą.
9. Komisijos posėdžiai šaukiami gavus pranešimą,  informaciją ar skundą  apie galimus AIPPAA narių ar kandidatų  etikos  pažeidimus arba siekiant inicijuoti  kodekso  papildymus ar pataisas.
10. Komisijos  posėdžius  šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jei gautas pranešimas, skundas  ar informacija, susijusi su Komisijos  pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi iš likusių komisijos narių.
11. Jei  gautas pranešimas apie bet kurį Etikos komisijos narį, tuomet jo narystė suspenduojama iki skundo išnagrinėjimo.Tuo laikotarpiu deleguojamas į Etikos komisiją  nesusijęs su ieškovu ir atsakovu AIPPAA tarybos narys.
12. Į Etikos komisijos posėdžius galima kviesti ekspertus.
13. Pranešimai dėl galimų etikos pažeidimų pateikiami raštu Komisijos pirmininkui. Priimami svarstyti tik motyvuoti pranešimai. Anoniminiai pranešimai nenagrinėjami. Apskųsti gali klientai ar jų įgalioti asmenys bei AIPPAA nariai, jei jų manymu, kolegos veiksmai pakenkė jo darbo rezultatams ar profesinei reputacijai.
Etikos komiteto nariai neturi būti susiję su ieškovu ar atsakovu giminystės, profesinių ir materialinių interesų saitais. Jei etikos komitete trūksta nesusijusių žmonių, AIPPAA taryba nusprendžia papildyti komisiją kitais AIPPAA nariais.
14. Pagrindas pradėti nagrinėjimą dėl galimo etikos pažeidimo:
14.1. asmens (pareiškėjo) rašytinis pranešimas su nurodytais faktais ir juos pagrindžiančiais dokumentais;
Pranešime (ar skunde) nurodoma: besiskundžiančiojo (ieškovo)  vardas, pavardė;  asmuo prieš kurį nukreiptas skundas; trumpas skundo aprašymas; ko ieškovas tikisi iš skundo nagrinėjimo.
14.2. kai Etikos komisijai  tampa žinoma informacija apie galimai padarytą etikos pažeidimą.
15. Priimti ar nepriimti skundą, reaguoti ar nereaguoti į  pateiktą informaciją nusprendžia Etikos komisija balsų dauguma.
Apie skundo priėmimą  ar nepriėmimą informuojamas pareiškėjas bei atsakovas. Jei skundas nagrinėti nepriimamas, pateikiami skundo nepriėmimo argumentai.
16. Skundą priėmus, Etikos komisijos pirmininkas, susitikęs su abiem pusėmis ir jas išklausęs, pirmiausia mėgina abi puses sutaikyti. Ieškovui nesutikus atsiimti skundo, jis nagrinėjamas Etikos komisijoje.
Net ir ieškovui skundą atsiėmus, jei yra akivaizdus Etikos kodekso pažeidimas, atvejis gali būti nagrinėjamas Etikos komisijoje.
17. Komisija išnagrinėja gautą pranešimą ar informaciją, priima sprendimą ir raštu (pasirašytu Komisijos pirmininko) atsako pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo ar informacijos gavimo dienos. Etikos komisija pranešimo ar informacijos išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu sprendimu.
16. AIPPAA narys ar kandidatas, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, yra informuojamas apie pranešimo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 7 darbo dienas nuo informavimo dienos.
17. Komisija turi teisę priimti sprendimą, jei AIPPAA narys ar kandidatas, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, atsisako pateikti ar nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką.
18. AIPPAA narys ar kandidatas, dėl kurio gautas pranešimas ar informacija, turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pranešimas ar informacija.
19. Etikos komisijos spendime siekiama pirmiausia atsakyti į klausimą, ar  besiskundžiantis  teisus.
20. Komisijos nariai turi laikytis konfidencialumo ir neatskleisti ir neskleisti tiriamos medžiagos ir /ar informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas tyrimas; užtikrinti pranešėjo konfidencialumą.
21. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
22. Savo sprendimą dėl skundo Etikos komisija raštu pateikia abiems pusėms ir AIPPAA tarybai. Tuo remiantis AIPPAA taryba patvirtina  sprendimą.
23. Etikos komisija, išnagrinėjusi pranešimą ar informaciją ir nustačiusi etikos pažeidimą, atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą, gali siūlyti taikyti tokias poveikio priemones:
23.1. AIPPAA tarybos įspėjimas dėl neprofesionalaus elgesio;
23.2. AIPPAA tarybos papeikimas dėl neprofesionalaus elgesio;
23.3. Privalomos supervizijos paskyrimas;
23.4.Privalomos asmeninės terapijos paskyrimas;
23.5. Privalomo mokymosi paskyrimas;
23.6. AIPPAA narystės sustabdymas/suspendavimas;
23.7. Pašalinimas iš AIPPAA narių ar kandidatų.
24. AIPPAA taryba nustato terminą, per kurį turi būti įvykdomos sankcijos.
25. AIPPAA Etikos komisija prižiūri procesą ir praneša AIPPAA tarybai apie sankcijų  įvykdymą.
26. Skundo ar pranešimo svarstymo  dokumentai saugomi 5  metus.

Baigiamosios nuostatos 

1. Pareiškimai, paaiškinimai ir kiti dokumentai yra pateikiami elektroniniu paštu, registruotu laišku arba įteikiami Komisijos pirmininkui. Būtinas pareiškėjo ir su juo susijusios informacijos konfidencialumo užtikrinimas.
2. Asmuo, pateikęs skundą ir asmuo , prieš kurį pateikiamas skundas gali apeliuoti/apskųsti Etikos komisijos sprendimą.
2.1 Apeliacijos pateikėjas privalo pateikti aiškius ir įtikinamus argumentus,  jog sprendimas dėl skundo neatitinka situacijos ar nebuvo tinkamai laikomasi skundo sprendimo procedūros;
2.2 Etikos komisija tuomet rekomenduoja AIPPAA tarybai sudaryti Apeliacijos komisiją iš trijų  asmenų: Apeliacijos koordinatorius (nepriklausomas tikrasis AIPPAA narys), Etikos komiteto narys ir Pirmininkas(nepriklausomas asmuo, pageidautina turintis teisinės patirties).
3. AIPPAA kodeksas ir Etikos komisijos darbo reglamentas skelbiamas viešai- AIPPAA interneto puslapyje.